กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุทธินี ทาสีดา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวคนึง แสงกองแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวลักขณา แย้มจิตร
ครู คศ.1

นายภาณุเดช วงศ์ปาลีย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชยาภรณ์ กลับทุ่ง
ครูผู้ช่วย

นางลดาวัลย์ เซมเบอส
ครูผู้ช่วย

นายศราวุธ พร้าโต
ครูอัตราจ้าง

นายอรรถชัย แก้วเอี่ยม
ครูอัตราจ้าง