กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวิดุลย์ พิมพา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ว่าที่ ร.ท.นราศักดิ์ แก้วกองทรัพย์
ครู คศ.2

นายภัทรพงศ์ วันต๊ะ
ครู คศ.3

นายอานนท์ บุญสิงห์
ครู คศ.1

นางสาวแพรวนภา นิใจ
ครูผู้ช่วย

นางสาว ลภัสนันท์ แก้วบุตร
ครูผู้ช่วย