กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภมร อ่องคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอนุวัตน์ อ่อนคำภา
ครูผู้ช่วย

นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพร
ครูอัตราจ้าง