กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวธิดาวรรณ อยู่ดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวจิราวรรณ อินเกิด
ครู คศ.1

นางสาวนิธินา อยู่แก้ว
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0806575177
อีเมล์ : neayuk1993@gmail.com

นายสุทธิพงษ์ ที่พึ่ง
ครูผู้ช่วย