กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางดวงเดือน พิมพา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายกีรติ กันตง
ครู คศ.3

นายปารมีน ทองอิสสระ
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.บรรจง อินทุภูติ
ครู คศ.2

นายอัฐศิษฎ์ หาญไพโรจน์
ครู คศ.2

นายกีรติ พอจิต
ครู คศ.1

นางสาววิลาวัลย์ ปีปวน
ครู คศ.1

นายปิยณัฐ ภูพวก
ครูผู้ช่วย