กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางดวงเดือน พิมพา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปารมีน ทองอิสสระ
ครู คศ.2

นายวราคม ไชยงามเมือง
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.บรรจง อินทุภูติ
ครู คศ.2

นายอัฐศิษฎ์ จันทรปุบผา
ครู คศ.1

นายกีรติ พอจิต
ครูผู้ช่วย

นางสาววิลาวัลย์ ปีปวน
ครูผู้ช่วย