กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปวีณ์ธิดา ทองจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายไพโรจน์ ขุมขำ
ครู คศ.2

นางแปลงใจ อินต๊ะเสน
ครู คศ.2

นางอภัยวงษ์ แสงปัญญา
ครู คศ.2

นางเรณู ฤทธิ์รอด
ครู คศ.2

นางปาริจฉัตต์ นนทะโคตร
ครู คศ.2

นางสาวอนุสสรา อินเนียม
ครู คศ.1

นางสาวนงค์นุช เจดีย์แปง
ครู คศ.1

นายอมรินทร์ พุทธา
ครู คศ.1

นายธวัช วงศ์ใหญ่
ครู คศ.1

นางชลิดา เงื่อนจันทอง
ครู คศ.1

นางสาวรัชนี ศรีพระจันทร์
พนักงานราชการ