กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางแปลงใจ อินต๊ะเสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปวีณ์ธิดา ทองจันทร์
ครู คศ.3

นางเรณู ฤทธิ์รอด
ครู คศ.3

นางอภัยวงษ์ แสงปัญญา
ครู คศ.3

นายไพโรจน์ ขุมขำ
ครู คศ.2

นางปาริจฉัตต์ นนทะโคตร
ครู คศ.2

นางสาวอนุสสรา อินเนียม
ครู คศ.2

นางสาวนงค์นุช เจดีย์แปง
ครู คศ.2

นายปิยวัฒน์ แสงคำ
ครู คศ.3

นางสาวชลิดา เงื่อนจันทอง
ครู คศ.2

นางช่อทิพย์ เสพสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางสาววราศิณี สวนสอน
ครู คศ.1

นางสาวอนรรฆวี บุญสนอง
ครู คศ.1

นางสาวรัชนี ศรีพระจันทร์
พนักงานราชการ

นางสาวภัศยา แสนกันณลา
ครูขั้นวิกฤต

นางสาวรดาณัฐ อุ่นทอง
ครูอัตราจ้าง