กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเจริญรัตน์ วงษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสงกรานต์ พันธุ์ไทยศิริ
ครู คศ.3

นางอรทัย รอดปันนา
ครู คศ.3

นางสมคิด เปียมี
ครู คศ.3

นางสาวไพรินทร์ อ่อนศรี
ครู คศ.3

นางสุรางค์รัตน์ ธนะวงศ์
ครู คศ.2

นางสาวสุรีธวารี เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.1