กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเจริญรัตน์ วงษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสงกรานต์ พันธุ์ไทยศิริ
ครู คศ.3

นางอรทัย รอดปันนา
ครู คศ.3

นางสมคิด เปียมี
ครู คศ.3

นางสาวไพรินทร์ อ่อนศรี
ครู คศ.3

นางนิภาพรรณ ฤกษ์สว่าง
ครู คศ.3

นางสาวสุรีธวารี เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.1

นางสุรางค์รัตน์ ธนะวงศ์
ครู คศ.1