กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฐิราภรณ์ สุวรรณคีรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวนิดา เมฆแสงสี
ครู คศ.3

นางสาวสมจิตร สงพันธุ์
ครู คศ.3

นางปภาวดี ธนธรรมพิทักษ์
ครู คศ.2

นางสาวพรพิชชา พริบไหว
ครู คศ.1

นางสาวเจเนตร โทจำปา
พนักงานราชการ