ลูกจ้างชั่วคราว

นายกุศล ศรีวิเศษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางคำใต้ กุนนะ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางพรลภัส สีหะวงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว