ลูกจ้างชั่วคราว

นายเหลือง เมืองซ้าย
ลูกจ้างชั่วคราว

นายกุศล ศรีวิเศษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางคำใต้ กุนนะ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายชรอ ค้างลอย
พนักงานขับรถ

นางปราณีต ปู่ถิ่น
ลูกจ้างชั่วคราว

นางพรลภัส สีหะวงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว