ลูกจ้างประจำ

นายสมศักดิ์ คำภาแก้ว
ลูกจ้างประจำ

นายประเชิญ ตรีอินทร์
ลูกจ้างประจำ

นายวิชิต กลิ่นเกตุ
ลูกจ้างประจำ