คณะผู้บริหาร

นายพิพัฒน์ พรมโพธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา