ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีผล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520-2521
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย พงษ์ประพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521-2534
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีผล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534-2538
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรกาญจน์ วิเชียรสรรค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก ประเสริฐปาลิฉัตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ราชวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายเสน่ห์ เทศนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายพิพัฒน์ พรมโพธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-2562
ชื่อ-นามสกุล : นางหัทยา นุกอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-2565
ชื่อ-นามสกุล : ดร.อรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 ตุลาคม 2565