วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 โรงเรียนชาติตระการวิทยาจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี พ.ศ. 2566

พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตร เทียบเคียงมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลและมีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
4. พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. พัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

ค่านิยม

 

ช. : เชื่อมั่น ศรัทธาในสถาบัน

ว.  : วัฒนา จิตอาสา สู่ชุมชน
 
วัฒนธรรมองค์กร  บุคลากรในโรงเรียนชาติตระการวิทยา มุ่งผลสัมฤทธิ์  มีจิตสาธารณะ
เป้าประสงค์ 1. มีหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลและมีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. เป็นครูสู่ครูมืออาชีพ
 4. มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA
 5. มีแหล่งเรียนรู้ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ