ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนชาติตระการวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ประจำอำเภอชาติตระการ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2519 ซึ่งเป็นสมัยของท่านกำนันทองแดง  คำผงแดง  นายอำเภอดุสิต  ตามไท และศึกษาธิการอำเภอประสิทธิ์  เขียวดอกน้อย ได้จัดสรรที่ดินเพื่อการศึกษาของลูกหลานบ้านป่าแดง โดยใช้ที่ดินและอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านป่าแดงเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ได้รับอนุญาตก่อตั้งเป็นทางการเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2520 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 21 คน โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กของอำเภอชาติตระการมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนสูงกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เป็นการช่วยให้คนในท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเพิ่มมากขึ้น จะเป็นเครื่องมือพัฒนาคน และพัฒนาบ้านเมืองท้องถิ่นอันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติ วันที่ 20 มิถุนายน 2520 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งนายทวีผล  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา วุฒิ ว.ท.บ. มารักษาการตำแหน่งครูใหญ่ และต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นครูใหญ่ เป็นผู้บริหารคนแรกของโรงเรียน และได้มีผู้มาช่วยสอนหลายท่านคือนายสุนทร  ริ้วเหลือง นายอำเภอชาติตระการ นายสมชาย  นราวัฒน์ ปลัดอำเภอ นายพรศักดิ์  มั่นคงดี เกษตรอำเภอ และนายธงชัย  พงษ์ประพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  มีเนื้อที่ 142 ไร่ 371 ตารางวา ห่างจากอำเภอนครไทย 37 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดพิษณุโลก 137 กิโลเมตร โรงเรียนชาติตระการวิทยามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า โรงเรียนชาติตระการวิทยาตั้งอยู่ 124 หมู่ 4 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170