กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.ทศพร จันทวงษ์สิงห์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0828859938

ว่าที่ ร.ต.นิพล จันทะคุณ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0828859938

นางดวงเดือน สาระพันธ์
ครูผู้ช่วย