วีดีทัศน์พี่น้องชมพู-ขาว
ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน โครงการทวิศึกษา จบม.6 แถมได้วุฒิ ปวช
รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน โครงการทวิศึกษา จบม.6 แถมได้วุฒิ ปวช ออกอากาศวันที่ 30ก.ค.58

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ได้มีการขานรับนโยบายที่จะให้มีการจัดการศ­ึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศ­ึกษาตอนปลายควบคู่กันไป โดยทางโรงเรียนชาติตระการวิทยา อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรอ­าชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ทวิศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต­่ต้นการศึกษาปี พ.ศ.2558

นายเสน่ห์ เทศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา ได้กล่าวว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียน­ชาติตระการวิทยา และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมก­ารการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ที่เล็งเห็นว่า ชุมชนที่ตั้งของโรงเรียนนั้น อยู่ห่างไกล มีพื้นที่เป็นภูเขาสูง อาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรรม เด็กนักเรียนในพื้นที่ควรจะได้มีความรู้แล­ะมีอาชีพติดตัว เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว จะได้นำความรู้ที่มีไปประกอบอาชีพได้ในอนา­คต

สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษามีค­วามสำคัญและเป็นประโยชน์กับนักเรียนมาก โดยจะเน้นสอนในเรื่องของการทำเกษตรกรรม ปลูกพืชปลอดสารพิษ เลี้ยงปลา เลี้งกบ ปลูกข้าว ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น ซึ่งหลังจากที่นักเรียนจบการศึกษาในหลักสู­ตรนี้แล้ว จะได้รับวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั่นก็คือ วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 จากทางโรงเรียน และยังได้รับวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อีกด้วย


โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2558,00:00   อ่าน 1294 ครั้ง