ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศห้องสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
แนวปฏิบัติในการสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน
ณ อาคารผาเลข โรงเรียนชาติตระการวิทยา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
1. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเข้าห้องสอบ
หากไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
2. ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อยและถูกระเบียบ
ทรงผมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
3. ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประชาชนตัวจริง(ใช้แทนบัตรเข้าห้องสอบ)ยื่นต่อกรรมการควบคุมการสอบ
4. ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ปากกาลบคำผิด เข้าห้องสอบ
ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคำนวณและโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ
5. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมเอกสารมาให้ครบยื่นต่อคณะกรรมการฝ่ายตรวจรับเอกสาร
        5.1  ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ จำนวน 1 ฉบับ
        5.2  สำเนา ปพ.1 (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง) จำนวน 1 ฉบับ
        5.3  รูปถ่าย ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 3 รูป
        5.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
        5.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา จำนวน 1 ฉบับ
        5.6  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา จำนวน 1 ฉบับ
        5.7  สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
        5.8  สำเนาทะเบียนบ้านบิดา จำนวน 1 ฉบับ
        5.9  สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1 ฉบับ
6. ให้ผู้ปกครองที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง
ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19
# ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลและเครื่องวัดอุณหภูมิไว้จุดบริการ #
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 149 ครั้ง